مطالب مرتبط با کلید واژه

اهداف علم سنجی


اهداف و شرح وظایف علم سنجی

  اهداف و  شرح وظایف واحد علم سنجی 1-بررسی علم سنجی تولیدات علمی دانشگاه جهت شناخت عوامل موثر بر آن و مقایسه با دیگر دانشگاه های علوم پزشکی همتراز  الف) تعریف درصد تاثیر برای اساتید و محققان شاغل در دانشگاه و اعلام افراد ...